Norwegian - Norsk

Velkommen til Nansen Dialog Nettverket!

Vår erfaring viser at dialog kan være et effektivt redskap i forsoning, og forebygging av konflikter. Fiendebilder i dypt delte samfunn kan brytes ned der folk møtes ansikt til ansikt. Nansen Dialog Nettverket samler mennesker med ulik  bakgrunn, som lærere, politikere og journalister til dialog om deres egen konflikt, der de sammen utforsker mulige løsninger. Slike møter kan åpne for institusjonelle endringer, der situasjonen ikke lenger ses gjennom etniske” briller”, men med sikte på felles løsninger. Nansen Dialog Nettverket mener at dialog og arbeid for forsoning bør gis høyere prioritet i konflikthåndtering.

“Ja, realpolitikk; jeg er også realpolitiker, - av hele mitt sinn, jeg interesserer meg levende og utelukkende for virkelighet. Men ingen realpolitikk i et civilisert samfund er tenkelig uten på grunnlag av nestekjærlighet, - gjensidighet, hjelpsomhet, tillit. Det er den klippe hvorpå alt menneskelig samkvem må bygge.”

Fridtjof Nansen (1922): Nestekjærlighet

Hvem er vi?

Nansen Dialog Nettverket består av Nansen Dialogsentre i byer på Vest-Balkan, og ved Nansen Fredssenter i Lillehammer. Nettverket bruker dialog som virkemiddel for å støtte forsoningsprosesser og fredsbygging, hovedsakelig på Vest-Balkan.

Mål

• Nansen Dialog Nettverket ønsker å dyktiggjøre mennesker som lever i konfliktsituasjoner, til å kunne bidra til fredelig konflikthåndtering, basert på demokratiske verdier og menneskerettigheter.
• Vi ønsker å bidra med et nøytralt rom hvor mennesker fra forskjellige sider i alvorlige konflikter kan møtes ansikt til ansikt i åpen dialog, og hvor målet er, å oppnå ny forståelse av hverandres erfaringer, perspektiv og behov, og derigjennom  bryte ned fiendebilder, og å bygge nye relasjoner.

Målgrupper

De viktigste målgruppene er mennesker som gjennom sin institusjonelle tilknytning har viktige roller i sine lokalsamfunn, som lokale, politiske og administrative ledere, lærere, foreldre, elever og studenter i utdanningssystemet, samt  journalister og ansatte i frivillige organisasjoner.

Aktiviteter

Sentrale aktiviteter i Nansen Dialog Nettverket er:

• Kommuneprosjekter, der Nansen Dialogsentrene søker å stimulere til økt dialog og samarbeid innen lokale institusjoner;
• Prosjekter innen utdanningssystemet, som søker å etablere eller gjenopprette kontakt mellom de forskjellige etniske gruppene i etnisk delte skoler;
• Medieprosjekter, der formålet er å støtte flersidig journalistikk som tar opp sentrale samfunnsmessige utfordringer;
• Kulturprosjekter, der man blant annet bruker teater, film og kunst som innfallsvinkel til dialog og forsoning mellom mennesker;
• Offentlig debatt, der Nansen Dialog Sentrene samler befolkningen i sine lokalsamfunn til samtale og debatt rundt aktuelle, kontroversielle tema;

Historie

Nansen Dialog Nettverket har sin opprinnelse i prosjektet ”Demokrati, menneskerettigheter og fredelig konfliktløsning” som startet på Nansenskolen i Lillehammer i 1995. Slik beskriver tidligere rektor Inge Eidsvåg hvordan prosjektet oppsto:

“I juli 1994 besøkte jeg Sarajevo for å se på rehabiliteringen av avdelingen for krigsskadde ved Kosevo-sykehuset, finansiert av Lillehammer Olympic Aid. Dette var før fredsavtalen i Dayton, og Sarajevo var under beleiring. Etter fem dager forlot jeg byen med sterke inntrykk. Da jeg kom tilbake til Norge, tok jeg øyeblikkelig kontakt med Norges Røde Kors og Kirkens Nødhjelp, for å finne ut om de var interessert i å samarbeide om et prosjekt som “Demokrati, menneskerettigheter og fredelig konflikthåndtering”. Responsen var meget positiv. Noen uker senere hadde vi utarbeidet et foreløpig program og søkte om økonomisk støtte fra det norske Utenriksdepartement, som  valgte å støtte prosjektet. Senere ble Institutt for Fredsforskning (PRIO) invitert med i styringsgruppen. I september 1995 kunne vi ønske den første gruppen med 14 studenter fra tidligere Jugoslavia velkommen. I løpet av et år hadde vi virkeliggjort en idé.”


Etter en periode med dialogseminarer på Lillehammer, var det en del deltakere som hevdet at selv om dialogerfaringene var positive, så hadde prosjektet liten gjennomslagskraft fordi det kun nådde et begrenset antall deltakere. En albansk og en serbisk kvinne fra Kosovo tok i 1997 initiativ til det første Nansen Dialogsenteret, som ble etablert i Kirkens Nødhjelps lokaler i Pristina. Senteret arrangerte dialogseminarer med albanere og serbere fra Kosovo fram til våren 1999, da NATOs bombing av Jugoslavia og Kosovo satte en midlertidig stopper for aktivitetene. I 2000 gjenåpnet et nytt senter i Pristina, og dessuten i byene Podgorica, Skopje og Beograd. I løpet av høsten åpnet dialogsentrene i Bosnia – Herzegovina, i byene Sarajevo, Mostar og Banjaluka. I løpet av 2001 åpnet dialogsentrene i Osijek og Mitrovica, og i 2005 åpnet senteret i Bujanovac, som er tilknyttet NDC Serbia i Beograd. I Kosovo tilhører sentrene i Pristina og i Mitrovica nord og sør den samme organisasjonen: Kosovan Nansen Dialogue.

Nansenskolen - Lillehammer

Selv om størstedelen av Nansen Dialog Nettverkets aktiviteter nå finner sted på Vest-Balkan, fortsetter Nansenskolen i Lillehammer å spille en sentral rolle, da  mange av Nansensentrene har seminarer på Nansenskolen for å styrke bestemte målgrupper. De fleste av Nansenskolens dialogseminarer for deltakere fra Balkan, er ledd i prosjekter de ulike Nansen Dialogsentrene har igangsatt. Det å komme bort  fra sitt daglige virke, kan bidra til ny innsikt i eget samfunn. I tillegg får deltakerne tid til å bygge opp gode relasjoner seg imellom gjennom et opphold i Lillehammer. Vi legger stor vekt på samarbeid med forskjellige norske institusjoner, virksomheter og organisasjoner.


Nansenskolen – Norsk Humanistisk Akademi ble opprettet i 1938 av Kristian Schjeldrup og Anders Wyller, blant annet som en respons mot den politiske utviklingen i Europa, der nazismen og fascismen var på fremmarsj. Det var meningen at skolen skulle ”… få betydning i kampen mot voldsmentalitet, rasefordom  og  intoleranse.” (Oprop! 1937).

Nærmere informasjon om Nansenskolens verdigrunnlag og historie finnes på Nansenskolens hjemmeside.